20 februarie 2018

Ca sa fie masa bogata luati de aici: AVIZ Consiliul Concurentei

AVIZUL CONSILIULUI CONCURENTEI
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucureşti şi a anexelor acestuia

Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucureşti şi anexele acestuia (denumit în continuare Proiect de regulament), transmis de Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală Infrastructură şi Servicii Publice, respectiv prin Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, prin adresa nr. 1740/02.02.2018, înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG 1425/06.02.2018, CONSILIUL CONCURENȚEI În temeiul art. 19 alin. (4) lit. c) şi ale art. 25 alin. (1) lit. l) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizează Proiectul de regulament, cu următoarele condiţii, în baza considerentelor mai jos menţionate: În contextul necesităţii asigurării pe raza Municipiului Bucureşti, a unor servicii de transport de persoane în regim de taxi la un nivel sporit de calitate, implicit din punct de vedere tehnologic, în beneficiul pieţei, precum şi al consumatorului final, autoritatea de concurenţă consideră oportună elaborarea unor noi reglementări în acest domeniu, nu numai la nivelul legislaţiei secundare, dar şi al celei primare.
Astfel, intenţia autorităţii de reglementare de elaborare a unui nou regulament taxi constituie un pas important pentru organizarea şi executarea acestor servicii pe raza Municipiului Bucureşti, actualele reglementări fiind ajustate, completate sau înlocuite cu prevederi care să asigure desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă şi calitate. Importanţa adoptării unor reglementări specifice acestui domeniu în sensul asigurării unui mediu concurenţial normal a fost adusă în permanenţă în discuţie de către autoritatea de concurenţă în cadrul demersurilor efectuate în baza legii, înclusiv în cadrul dezbaterilor avute cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, cu operatorii dar şi cu reprezentanţii societăţii civile.
Cu toate acestea, autoritatea de concurenţă consideră că Proiectul de regulament conţine o serie de prevederi ce ridică îngrijorări legate, în primul rând, de eliminarea de pe piaţa serviciilor conexe transportului în regim de taxi, cum sunt cele de intermediere, a aplicaţiilor integratoare care pun în legătură directă transportatorii taxi autorizaţi cu clienţii.
1. Din punct de vedere concurenţial, inovarea, dezvoltarea de tehnologii noi, care facilitează interacţiunea dintre cerere şi ofertă, nu poate avea decât un efect benefic pentru ambele părţi. Astfel, clientul final are acces, în acelaşi timp, la o ofertă mult mai largă de servicii, aspect care reduce semnificativ timpul de căutare şi de aşteptare, dar şi la o ofertă variată din punct de vedere al tarifelor şi al calităţii prin posibilitatea accesării evaluărilor făcute de clienţii precedenţi asupra serviciilor în cauză. În acelaşi timp, se reduce perioada de inactivitate1 pentru transportatorul taxi îndeosebi în intervalele de timp în care nu se înregistrează un nivel ridicat de cerere, aspect care contribuie la eficientizarea activităţii acestuia. Privite ca produse, procese sau modele de afaceri noi, aplicaţiile integratoare redefinesc piața, cu efect direct asupra creşterii concurenţei între acestea şi aplicaţiile individuale la care se adaugă serviciile de intermediere transport taxi tradiţionale (care asigură transmiterea cererii din partea consumatorilor către oferta reprezentată de transportatorii taxi, prin intermediul staţiilor de emisie-recepţie). Pentru a asigura o creştere a manifestării concurenţei pe piaţa serviciilor de intermediere de transport taxi, serviciile clasice, definite în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare Legea nr. 38/2003) drept servicii de dispecerat taxi, ar putea coexista cu cele inovative, reprezentate de aplicaţiile electronice integratoare, reglementatorului revenindu-i sarcina de a asigura un regim nediscriminatoriu în piaţă între acestea.
Prin urmare, aplicaţiile informatice atât cele individuale (dezvoltate de dispecerate), cât şi cele integratoare (dezvoltate de un terţ de software aplicativ), ar putea rămâne funcţionale, lăsând piaţa deschisă pentru potenţiale noi produse/servicii inovative. O eventuală eliminare de pe piaţă a aplicaţiilor integratoare ar trebui susţinută şi justificată în baza unui studiu de impact al utilizării acestora, inclusiv din punct de vedere al impactului asupra consumatorului şi a transportatorilor în regim de taxi.
Aşa cum reiese din opiniile transmise de cele două categorii (consumatori şi transportatori) în cadrul procesului de consultare publică, majoritatea covârşitoare a acestora este în sensul efectului pozitiv şi al menţinerii în funcţiune a acestor tipuri de aplicaţii.
În contextul celor de mai sus, considerăm că o modificare a Proiectului de regulament şi a anexelor acestuia, în sensul permiterii funcţionării aplicaţiilor integratoare, alături de celelalte soluţii tehnice existente, ar putea avea un efect benefic în piaţă, printr-o creştere a gradului de inovare al acesteia, implicit a concurenţei.
2. Referitor la posibilitatea de modificare a preţului unui contract de dispecerizare în funcţie de tariful de distanţă stabilit la nivel de dispecerat, autoritatea de concurenţă consideră că tariful de dispecerizare ar trebui să rămână, în continuare, stabilit la nivelul fiecărui dispecerat, în funcţie de cerere şi ofertă, fără a impune o metodă de determinare a acestuia.
3. Raportat la criteriile de departajare, în speţă la cel referitor la vechimea în ani de când transportatorul deţine autorizaţia de taxi, Consiliul Concurenţei consideră că un astfel de criteriu este de natură să avantajeze transportatorii care activează de mai mult timp în domeniu în detrimentul celor nou intraţi pe piaţă, fără să aibă o relevanţă anume asupa calităţii serviciului. În situaţia în care acest criteriu va fi menţinut, considerăm oportună modificarea punctajului acordat, astfel încât ponderea acestuia în punctajul final să fie considerabil redusă. Totodată, ar putea fi avute în vedere şi alte criterii echivalente cum este, de exemplu, experienţa în alte domenii de transport auto etc. De altfel, trebuie precizat că în Proiectul de regulament nu se regăsesc informaţii privind un standard minim de calitate pe care trebuie să-l îndeplinească autovehiculul, sens în care considerăm necesară introducerea unor prevederi în proiect. 1 „Timpii morţi”. 2 Definiţii, obligaţii ale dispeceratelor şi/sau ale transportatorilor, contracte de delegare de gestiune, de dispecerizare etc. 3 Potrivit prevederilor art. 34 alin. (6) din Proiectul de regulament. De asemenea, considerăm că ar putea fi avută în vedere acordarea unui punctaj suplimentar pentru transportatorii care au instalate în autovehicule POS-uri pentru plata cu cardul.
4. În plus, propunem anumite clarificări cu privire la următoarele aspecte din Proiectului de regulament, după cum urmează:
Definirea sintagmei „alte mijloace puse la dispoziţie de către dispeceratele autorizate pe raza Muncipiului Bucureşti”, din cadrul prevederilor art. 2 din Proiectul de regulament, privind „monitorizarea şi controlul permanent al serviciilor de transport în regim de taxi şi al activităţilor conexe privind modul cum sunt respectate prevederilor legislaţiei, ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport, inclusiv prin alte mijloace puse la dispoziţie de către dispeceratele autorizate pe raza Municipiului Bucureşti”, pentru a evita aplicarea neunitară sau posibile abuzuri din partea unor dispecerate. În măsura în care astfel de mijloace nu pot fi definite/detaliate în mod explicit, propunem eliminarea acestei sintagme, în concordanţă cu prevederile art. 2 alin. (12) lit. f) din Legea nr. 38/2003.
Preluarea definiţiei stabilite la art. 11 lit. h) din Legea nr. 38/2003, având în vedere că din cuprinsul definiţiei termenilor lipseşte noţiunea de „client”, şi anume: „client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul şi încasează preţul transportului, în condiţiile prezentei legi”
Transparentizarea bazei de date privind cazierul profesional, aşa cum este definită la art. 59 din Proiectul de regulament, prin publicarea periodică, eventual lunară, pe website-ul autorităţii de autorizare.
* * * Consiliul Concurenţei îşi exprimă încrederea că Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor considera intervenţia autorităţii naţionale de concurenţă ca venind în întâmpinarea necesităţii de asigurare a unui cadru legal echitabil şi proconcurenţial în domeniul serviciilor de transport de persoane în regim de taxi din Municipiul Bucureşti. Cu deosebită considerație, Bogdan M. Chiriţoiu Preşedinte

Niciun comentariu: